N64Inv4033

รหัสผลงาน

N64Inv4033

ชื่อผลงาน

เครื่องอบฆ่าเชื้อ

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) นายมหรรณพ เพชรกระโทก

2) นางสาวพัชรีย์ เกตุเพ็ง

3) นางสาววรรณพร พระคำจันทึก

4) นางสาวศศิวิมล ราสูงเนิน

5) นางสาวมนัสสนันท์ อยู่เปรม

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ