N64Inv4024

รหัสผลงาน

N64Inv4024

ชื่อผลงาน

คิมบับพบรักที่ปักษ์ใต้

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) ซูไรนี มาหะมะ,

2) กฤติญา พรหมดี

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต