N64Inv4017

รหัสผลงาน

N64Inv4017

ชื่อผลงาน

ถังขยะอัจฉริยะฆ่าเชื้อด้วยหลอดไฟ UV

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) ปัญญาพัฒน์ ภูมิรัตน์

2) วัชรพงศ์ คงนุ้ย

3) ยศนันท์ ชูช่วย

4) อภิชาต หมื่นนรา

5) สุรชัย มงคลวงศ์

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต