N64Inv4014

รหัสผลงาน

N64Inv4014

ชื่อผลงาน

โอ่งทิพย์

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) น.ส.ธิดา ผาสิน

2) น.ส.ชลธิชา สิทธิจันดา

3) น.ส.ปณิตา สุรเวช

4) น.ส.สโรชา แก่นสงสัย

5) น.ส.ปนัดดา จงประสิทธิ์

ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน