N64Inv4003

รหัสผลงาน

N64Inv4003

ชื่อผลงาน

การออกแบบและสร้างเตาถ่านกัมมันต์ ตามหลักการ

คาร์บอนไนเซชัน

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.จีรัฐติกุล กล้าหาญ

2) สุริยา มากล้น

3) จิรายุ มีศิลป์

4) จักรกริช ใจปลื้ม

5) ยุทธนา สู่สุข

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี