N64Inv4002

รหัสผลงาน

N64Inv4002

ชื่อผลงาน

กล่องราตรีประดับดาว

ชื่อเจ้าของผลงาน

อ.สกลเวท ศตะกูรมะ

ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์