N64Cre5039

รหัสผลงาน

N64Cre5039

ชื่อผลงาน

การจ่ายบิลออนไลน์ด้วย True money wallet

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) นายศุภกร เกษชุมพล

2 )นายศิวกร สราญนาส

3) นายกฤษณพงศ์ สุคนเขต

4) นายวุฒิชัย เหล่าเขตกิจ

5) นางสาวกิตติพร คล้ายจิตสกุล

ชื่อสถาบัน

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ