N64Cre5033

รหัสผลงาน

N64Cre5033

ชื่อผลงาน

สื่ออินเทอร์แอคทีฟเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน เรื่องรสชาติ

อาหาร ในรายวิชาภาษาจีน ในงานอาชีพ ระดับปวช. ชั้นปี

ที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.อังคณา นิยมจิตต์

2) อ.พรทิพย์ ศรีสวัสดิ์

3) อ.สุจินต์ วิสุทธิวัชรกุล

4) อ.เสาวคนธ์ คล่องการยิง

5) อ.ธงชัย ภิรมย์

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต