N64Cre5029

รหัสผลงาน

N64Cre5029

ชื่อผลงาน

การสร้างสื่อออนไลน์ขายสินค้า “แอพพรีเมี่ยม” โดยใช้โปรแกรม Facebook และ Line ในการ

ประชาสัมพันธ์และรับออเดอร์

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) นายณัฐวุฒิ ดาวซ้อน

2) นางสาวสุทธิดา ชุ่มชาติ

ชื่อสถาบัน

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน