N64Cre5028

รหัสผลงาน

N64Cre5028

ชื่อผลงาน

การสร้างสื่อการสอน online วิชาอาเซียนศึกษา เรื่องคำ

ทักทายอาหาร เครื่องแต่งกายของอาเซียน

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) นางสาวอัครยา นิวาสรัมย์

2) นางสาวสิริลักษณ์ กมลแมน

ชื่อสถาบัน

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน