N64Cre5023

รหัสผลงาน

N64Cre5023

ชื่อผลงาน

การนำแอปพลิเคชั่น CANVA มาใช้ประกอบการสอนใน

รายวิชาการบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.สุรสิทธิ์ อุทัยบุรมย์

2) อ.อภิชาติ ไชยนิล

ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ