N64Cre5019

รหัสผลงาน

N64Cre5019

ชื่อผลงาน

สื่อการสอน เรื่อง “เดินตามทางเศรษฐกิจพอเพียง”

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.อลงกรณ์ เต่าทอง

2) อ.สุธรารัตน์ เหรา

3) อ.ผ่องเพ็ญ เบญจาทิกุล

ชื่อสถาบัน

กลุ่มวิชาสามัญและพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ