N64Cre5017

รหัสผลงาน

N64Cre5017

ชื่อผลงาน

สื่อการสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า โดย Animaker ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล

บริหารธุรกิจ

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.วาทินี หมื่นปทุม

2) อ.สมพร แตงชาติ

3) อ.สิริรัตน์ สมานโสร์

4) อ.ชญาณ์นันท์ วรกรโชติพันธุ์

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ