N64Cre5015

รหัสผลงาน

N64Cre5015

ชื่อผลงาน

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย canva

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์

2) อ.กฤษณะ ไทยเอื้อ

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ