N64Cre5013

รหัสผลงาน

N64Cre5013

ชื่อผลงาน

สื่อ PowerPoint เรื่องเทคโนโลยีการขนส่ง

ชื่อเจ้าของผลงาน

อ.ธรรมรัฐ ทองดี

ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ