N64Cre5007

รหัสผลงาน

N64Cre5007

ชื่อผลงาน

การออกแบบสายรัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ชื่อเจ้าของผลงาน

อ.สุริยา มุลินิล

ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์