N64Inv4019

รหัสผลงาน

N64Inv4019

ชื่อผลงาน

ปลาฉิ้งฉ้างหม่าล่า

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) สรายุทธ ผาสุข

2) สุชยา เอี่ยนเหล็ง

3) ธนภัทร เพชรกูล

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต