N64Inv4008

รหัสผลงาน

N64Inv4008

ชื่อผลงาน

เข็มกลัดติดเสื้อ

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) น.ส.สุกัญญา เซี่ยงฝุ่ง

2) น.ส.วรรณภา วัฒนสุทธิ

ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน