N64Inv4005

รหัสผลงาน

N64Inv4005

ชื่อผลงาน

โมเดลอาหารอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย

เทคโนโลยีภูเก็ต

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.ภาณุวัฒน์ แสงมณี

2) อ.อมรรัตน์ พรหมแก้ว

3) อ.สันติ บุตรน้ำเพ็ชร

4) อ.ศุภโชค ทองเจิม

5) อ.นันทวัฒน์ นุ่มอุปถัมป์

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต