N64Inn3011

รหัสผลงาน

N64Inn3011

ชื่อผลงาน

การเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom

วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.กิจจา แสนกล้า

2) อ.เสรี ตัณฑวัฒน์

3) อ.ณัฐวุฒิ สร้อยทอง

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต