N64Cre5037

รหัสผลงาน

N64Cre5037

ชื่อผลงาน

แนะนำวิธีการใช้ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) นางสาวเนตรนภา เต็กมงคล

2) นายสหรัฐ คูณศรี

3) นายวัลลภ โพพวง

4) นายชินพัฒน์ มุ่งวิชา

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ