N64Cre5032

รหัสผลงาน

N64Cre5032

ชื่อผลงาน

สื่อการสอนออนไลน์บนYouTubeเรื่องวิธีการใส่CGและEffect ลงในคลิปวิดีโอ

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) นายณัฐชนน บุญภักดี

2) นายธนภัทร วิมาลา

ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน