N64Cre5030

รหัสผลงาน

N64Cre5030

ชื่อผลงาน

การสร้างเว็บเพจขายสินค้า “เบเกอรี่” โดยใช้โปรแกรม Google sites และ Instagram ในการ

ประชาสัมพันธ์และรับออเดอร์

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) นางสาวอัจจิมา องอาจ

2) นางสาววีรวัลย์ แก้วหาร

ชื่อสถาบัน

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน