N64Cre5027

รหัสผลงาน

N64Cre5027

ชื่อผลงาน

การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) นางสาวกมลวรรณ์ โตดี

2) นางสาวกนิษฐา เฉลิมพลากร

ชื่อสถาบัน

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน