N64Cre5024

รหัสผลงาน

N64Cre5024

ชื่อผลงาน

วิดีโอช่วยสอนการทำบัญชีออนไลน์ของร้านค้าแนว Modern Trade

บน ACMO biz ในรายวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ สำหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.อาภรณ์ เทียนทอง

2) อ.จิรา เวชสิทธิ์

3) อ.จันทรา แซ่หลิม

4) อ.สมจิตร อภัย

5) อ.ธวัชชัย สังข์ศิลป์ชัย

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาการตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต