N64Cre5014

รหัสผลงาน

N64Cre5014

ชื่อผลงาน

การใช้สื่อ PowerPoint เรื่องการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น

เพื่อการบริการลูกค้า รายวิชาเทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการ

บริการลูกค้า ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.อนุดา แจ่มศรี

2) อ.อรุณรุ่ง สุวรรณโชติ

ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ