N64Cre5009

รหัสผลงาน

N64Cre5009

ชื่อผลงาน

สื่อบทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle เรื่องอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร

ในรายวิชาธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.อธิติญาภรณ์ ศรีแก้วกุล

2) อ.ไพรัตน์ ศิลปสาตร์

3) อ.เจนจีรา ปลอดภัย

4) อ.วราห์ คล่องการยิง

5) อ.จุไรพร ทองกอบ

ชื่อสถาบัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต