N64Cre5008

รหัสผลงาน

N64Cre5008

ชื่อผลงาน

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Wordwall เพื่อวัด

ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในแหล่งท่องเที่ยว รายวิชา

ทรัพยากรท่องเที่ยวไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ชื่อเจ้าของผลงาน

1) อ.จารุณีย์ ศิลปสาตร์

2) อ.จิรติ ไชยเทพ

3) อ.สุพัตรา เด็นศิริ

ชื่อสถาบัน

สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต