N64Cre5002

รหัสผลงาน

N64Cre5002

ชื่อผลงาน

ความสงบและการแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่ง ภายใต้เงื่อนไขของกาลเวลา

ชื่อเจ้าของผลงาน

อ.ทศพล ธีระจันทร์

ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์